AJ PRE VÁS MÁME URČITE RIEŠENIE!

Potrebujete vo svojej prevádzke odsávať a filtrovať dym, prach (suchý, lepivý, výbušný) a malé častice, aerosoly alebo olejovú hmlu? ...Radi Vám pomôžeme:

Ponúkame Vám filtračné celky od popredných svetových výrobcov filtračných zariadení vzduchu. Naše služby môžete využiť pre rôzne aplikácie od strojárskeho priemyslu (pri brúsení, zváraní, pieskovaní, tryskovaní, rezaní plazmou, či laserom, práškovom lakovaní a podobne) cez stavebníctvo, elektrotechnický, farmaceutický, potravinársky (odprašovanie, vytváranie "dokonale čistého prostredia"...), drevospracujúci až po chemický priemysel ...

Navrhneme pre Vás technické riešenie na každú aplikáciu...

filtrácia vzduchu - aplikácie v rôznych priemyselných odvetviach

ČO SVOJIM KLIENTOM PONÚKAME?

Obhliadka aplikácie a konzultácia

(1) Prvotná konzultácia s obhliadkou Vašej prevádzky

Našim spoločným záujmom je, aby sme sa dôkladne oboznámili s Vašimi požiadavkami a očakávaniami pred samotným návrhom technického riešenia pre konkrétnu aplikáciu. Preto Vás radi navštívime a všetky detaily si spoločne prejdeme, pri obhliadke Vašej prevádzky a konzultácií s Vami získame všetky potrebné vstupné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správny návrh technického riešenia filtrácie pre Vašu aplikáciu.

Garancia technického riešenia

(2) Garancia navrhovaného technického riešenia

Návrh technického riešenia filtračného zariadenia tvoríme v súčinnosti so skúsenými technickými poradcami výrobcu filtračných zariadení, ktorí využívajú poznatky s už zrealizovaných a preverených obdobných aplikácií v celosvetovej pôsobnosti výrobcu a za správnosť, funkčnosť a účinnosť nami ponúkaného technického riešenia teda preberá zodpovednosť samotný výrobca filtračného zariadenia.

Dodávka a inštalácia

(3) Dodávka a inštalácia filtračného "kompletu"

Okrem dodávky a montáže filtračného zariadenia, vzduchotechnických potrubí a ďalších súvisiacich komponentov zabezpečíme na Vaše želanie aj kompletnú dodávku a montáž vrátane požadovaných stavebných prác (základy, prístrešky, vstavky, prestupy, atď.), elektroinštalačných prác (napojenie ovládacieho panelu z rozvádzača, úprava EI rozvodov, atď.) až po uvedenie do prevádzky s prípadným zaškolením obsluhy.

Servis a údržba filtračného kompletu

(4) Pravidelná údržba filtračného kompletu

Dodávkou filtračného zariadenia naša starostlivosť o zákazníkov nekončí. Zabezpečíme Vám pravidelné servisné prehliadky, ktoré prevádzame podľa výrobcom predpísaných úkonov v stanovených intervaloch, alebo podľa potreby. Ponúkame Vám aj možnosť rámcových servisných zmlúv.

Náhradné filtračné vložky, patróny, panely

(5) Náhradné patróny (panely) do filtra

Vložky z najmodernejších filtračných materiálov s povrchovou vrstvou na báze nanovlákna. Výhodami oproti tradičným materiálom sú vyššia účinnosť materiálu, úspornejšie čistenie tlakovým vzduchom, viac ako dvoj-násobná životnosť vložiek a ich nižšia cena.

Príslušenstvo k filtrácií

(6) Príslušenstvo k filtračnému zariadeniu

K filtračným zariadeniam zabezpečujeme aj dodávku ďaľšieho súvisiaceho príslušenstva, napr. odsávacie ramená, rotačné podávače, prepadové klapky, výsypky, ovládacie panely, VZT potrubia, zákryty/digestory, ventilátory, tlmiče hluku, separátory, dávkovače vápna a podobne.

PREČO SME NAJVÝHODNEJŠÍ ?

Od nás dostanete najmodernejšiu filtračnú technológiu:

Svojim klientom ponúkame produkty z portfólia spoločnosti, ktorá je v oblasti priemyselnej filtrácie vzduchu celosvetovým lídrom. Pri filtrovaní väčšiny aplikácií na rozdiel od používania klasických filtračných materiálov používame patentované filtračné materiály s povrchovou vrstvou na báze nanovlákna. Nespornými výhodami oproti tradičným celulózovým, resp. syntetickým materiálom sú vyššia účinnosť z dôvodu menšej pórovitosti materiálu, jednoduchšie a úspornejšie čistenie tlakovým vzduchom z dôvodu zachytávania filtrovaných častíc na povrchu materiálu a nie v jeho hĺbke a v neposlednom rade viac ako dvojnásobná životnosť filtračných vložiek. Použitie tohto revolučného filtračného materiálu navyše prinieslo ďalšiu nespornú výhodu, a to niekoľkonásobné zmenšenie rozmerov filtračných zariadení. Tieto sú ľahšie a kompaktnejšie, dokonca až o 70%, samozrejme pri zachovaní veľkosti filtračnej plochy.

ČO ĎALEJ KLIENTOM PONÚKAME?